Grante

Njoftim për vazhdimin e afatit të Ftesës për aplikim për anëtar të komisionit vlerësues për mbështetje financiare të NMVM-veFTESË PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË NMVM-VE PROMOVIMIN DHE MBËSHTETJEN E INOVACIONIT DHE NDËRMARRËSISËThirrje publike për financimin e NVM-ve në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëLista e përfituesve të mbështetjes financiare nga Komisioni VlerësuesThirrje publike për financimin e NMVM-ve në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëNJOFTIM PËR NËNSHKRIMIN E MARRËVESHJES PËR PËFITUESIT E THIRRJES PUBLIKE PËR STAR-UPThirrje publike për financimin e Bizneseve Fillestare - “Start-Up” në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëFTESË PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR PROJEKT-PROPOZIMET E ORGANIZATAVE JO-QEVERITAREVENIDM - PËR ANULIMIN E THIRRJES PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-VE NË PROMOVIMIN DHE MBËSHTETJEN E INVOACIONIT DHE NDËRMARRËSISËRaport i shpërndarjes së fondit për OJQ nga Komisioni VlerësuesNjoftim për adresëThirrje publike për financimin e Bizneseve Fillestare - “Start-Up” në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëLista preliminare e përfituesve sipas thirrjes publike për financim të projekteve për mbështetje të projekteve të OJQ-veVendimi i komisionit për shqyrtimin e Ankesave të thirrjes Publike për Start-UpLista preliminare e përfituesve sipas thirrjes publike për financimin e Bizneseve Fillestare - "Start-Up" në fushën e Invoacionit dhe Ndërmarrësisë sipas pikëveNJOFTIM - Njoftohen të gjitha Organizatat Jo Qeveritare përfituese të mbështejes financiare sipas numrit të protokolit 850 të thirrjes publike, të Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, se nënshkrimi i Kontratave bëhet me datë 30.11.2018 duke filluar nga ora 10:00 në Objektin e Ministrise së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Thirrje publike për financimin e Bizneseve Fillestare - “Start-Up” në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëFORMULARI I APLIKIMIT FTESË PUBLIKE PËR PROJEKT-PROPOZIM PËR TË GJITHA ORGANIZATAT JO-QEVERITAREFTESË - Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, organizon sesion informues për ri-shpalljen e Thirrjes Publike për Subvencionimin e OJQ-veREKOMANDIMLista përfundimtare e përfituesve për Start-Up 20019 Lista preliminare e të refuzuarve për “Start Up” 2019Rezultatet jo pozitive nga Komisioni Vlerësues dhe Komisioni i AnkesaveFtesë për aplikimRezultatet pozitive nga Komisioni VlerësuesBuxheti për vepriminLista preliminare e përfituesve për “Start Up” 2019PLANI I VEPRIMITNjoftim - Të gjithë aplikuesit kanë të drejtë të qasjes në formularët e vlerësimit të Komisionit të Vlerësimit dhe të Komisionit të Akesave, gjithmonë duke u bazuar në ligjin për Qasje në Dokumentet Publike 03/L-2015 dhe Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 03/L-172. SqarimDeklarata e AplikantitRezultatet jo pozitive nga Komisioni VlerësuesFTESË PËR APLIKIM PËR ANËTAR TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË START-UP, NË PROMOVIMIN DHE MBËSHTETJEN E INOVACIONIT DHE NDËRMARRËSISËSqarim - Thirrje publike për financimin e Bizneseve Fillestare - “Start-Up” në fushën e Inovacionit dhe NdërmarrësisëJavni poziv za finansiranje MMSP u oblasti inovacija i preduzetništva Rezultatet pozitive nga Komisioni i AnkesaveVendim - Formohet komisioni për vlerësimin e projekteve të paraqitura në thirrjen publike të shpallur nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë