Këshilltarët Politik

Bardh Ahmeti Shef i Kabinetit të Ministrit dhe Këshilltar Politik i Ministrit
Vanesa Rexhepi Këshilltare Politike e Ministrit