Konkurse

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar për InovacionShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar për Zhvillimin e NdërmarrësisëShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Auditor i BrendshëmSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës për Komunikim me PublikunSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Drejtor i Departamentit të InovacionitSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Udhëheqës i ProkurimitNjoftim për Anulimin e Konkursit - Udhëheqës për Prokurim Njoftim për Anulimin e Konkursit - Udhëheqës i Divizionit për Informim dhe Komunikim PublikNjoftim për Anulimin e Konkursit - Drejtor i Departamentit të Inovacionit NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Drejtor i Departamentit të NdërmarrësisëNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Buxhet dhe FinancaNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për InformimNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për Integrime EvropianeNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i LogjistikësNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar AdministrativSHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT - Drejtor i Departamentit të Ndërmarrësisë IN/200Njoftim për Anulimin e Konkursit - Drejtor i Departamentit Ligjor NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTËS SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARRËVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar AdministrativNjoftim për vazhdimin e afatit të konkursit, Drejtor LigjorSHPALLJE - Zyrtar Administrativ-AD/450SHPALLJE - Zyrtar për Integrime Evropiane 1- IE/110SHPALLJE - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 -BF/210SHPALLJE - Udhëheqës i Prokurimit- PR/010SHPALLJE - Zyrtar për Logjistikë 1 - BF/210SHPALLJE - Zyrtar për Informim IN/060NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar i LogjistikësNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Bashkëpuntor Profesional në Fushën e FinancaveNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar AdministrativKonkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar AdministrativKonkurs - Drejtor i Departamentit LigjorShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Bashkëpunëtor Profesional në Fushën e FinancaveFTESË PËR APLIKIM PËR ANTAR TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË OJQ-VE NË PROMOVIMIN DHE MBËSHTETJËN E INOVACIONIT DHE NDËRMARRËSISËNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës për Komunikim me PublikNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Drejtor i Departamentit të InovacionitSHPALLJEN E REKRUTIMIT - Udhëheqës për Komunikim me Publikun - IN/010Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Ekspert në fushën e LegjislacionitNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë i personelitNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë ligjorNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Lartë ligjorNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar për ArkivNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë për Buxhet dhe Financa- BF/200NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Depos-AD/220NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistent Ekzekutiv - AD/130NJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar mbështetës administrativNJOFTIM PËR REZULTATIN E INTERVISTES SË KONKURSIT PUBLIK PËR MARVESHJE PËR SHËRBIME TË VEÇANTA - Zyrtar i InformimitKonkurs
Zyrtar i Lartë ligjor – LI/050 – Dy zyrtarë
Zyrtar i lartë i personelit – PE/020
Zyrtar për Arkiv
Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar i Informimit KËRKESA PËR PUNËSIMKonkurs
Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa - BF/200
Zyrtar i Depos - AD/220
Asistent Ekzekutiv - AD/130